Försäljningsvillkor

1. Uppdragets omfattning
Höganäs Auktionsverk AB (nedan HAAB), som kommissionär, åtar sig att enligt angivna villkor, sälja inlämnade föremål för kommittentens (säljarens) räkning via nätauktion. All auktionsförsäljning sker via www.auctionet.com

2. Inlämning/mottagning av föremål
Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till HAAB för försäljning. När överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt kontrakt upprättas mellan parterna. HAAB sätter därefter en beräknad marknadsmässig värdering för varje föremål. Budgivningen startar alltid vid lägst 300 kr men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligt överstiga utropspriset. Värderingen utgör endast vägledning för köpare. HAAB förbehåller sig rätten att avsäga sig försäljningsuppdrag.

3. Bevakningspris
Säljaren har rätt att sätta ett bevakningspris på föremål. Med bevakningspris avses att HAAB för säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minimipris. Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på försäljningsuppdraget/kontraktet eller bekräftas senare via e-post. Föremål utan bevakningspris har ett minimipris på 300 kr. Bevakningspriset får inte vara högre än 80% av värderingen. Föremål som inte sålts pga att bevakningspriset inte uppnåtts kan läggas ut till ny auktion med lägre bevakningspris. Det nya bevakningspriset ska godkännas av säljaren. Om säljaren istället väljer att avbryta försäljningsuppdraget måste föremålet hämtas inom 5 arbetsdagar för att slippa lagerkostnad.

4. Försäljningsavgifter
HAAB tar ut en försäljningsprovision om 18,75% inkl. moms och en slagavgift på 80 kr inkl. moms per föremål.

5. Ej sålda föremål
Om ett föremål inte blir sålt vid första auktionen äger HAAB har rätt att publicera det två gånger till, alltså totalt görs tre försäljningsförsök. HAAB äger rätt att ändra eventuellt bevakningspris efter avstämning med Säljaren. Osålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast 5 arbetsdagar efter sista auktionens slut. För föremål som inte sålts och avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringsavgift om 50 kr inkl. moms per dag. Föremål som inte hämtats ut inom föreskriven tid kan komma att skänkas bort eller kasseras utan att i förhand meddela säljaren.

6. Redovisning/utbetalning
Redovisning och betalning för sålda föremål sker inom 25 dagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation eller ångerrätt inte har åberopats.

7. Ansvar för fel
Om HAAB gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har HAAB rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren.

8. Försäkring
Föremål inlämnade hos HAAB förvaras i larmade lokaler. Vid händelse av skada vid inbrott, vattenskada eller brand ersätts föremålet med 80% av värderingen. Företaget har försäkring.

9. Force Majeure
HAAB ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som HAAB inte kunnat råda över eller förutse.

10. Tvist
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

11. Personuppgiftsbehandling
Personuppgifter som lämnats vid kontrakt med HAAB inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som digitalt för verkställande av auktionsverksamheten inom HAAB och Auction Network Sweden AB samt externa tjänsteleverantörer såsom fraktföretag, städföretag och betalningssamordnare. Du samtycker till att vi får uppge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag.

*Försäljningsvillkoren kan vid behov uppdateras.
Villkoren publicerade HAABs hemsida är vid varje tidpunkt gällande.
Senast uppdaterat 2019-03-26.